Terms of service

 • 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier en / of betaling van het inschrijfgeld gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.

 • 2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite. In geval van laattijdige betaling heeft Zen Caravan het recht om de reservering te annuleren.

 • 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij inschrijving minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

 • 4. Deelname aan het programma is op vrijwillige basis. Deelnemers zijn vrij om zich af te melden voor het te volgen programma.

 • 5. Het niet deelnemen aan het programma geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld, noch op een vervangende les of activiteit.

 • 6. Indien deelnemers besluiten zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), hebben zij recht op vergoeding van maximaal een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

- Twee maanden voor aanvang van het programma: 50% vergoeding van de deelnamekosten.
- Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
- Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van de deelnamekosten.
- Binnen twee weken voor aanvang van het programma: geen deelnamekosten worden terugbetaald.

 • 7. Indien de deelnemer verhinderd is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is vervanging toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer ten minste 1 dag voor aanvang aan Zen Caravan zijn meegedeeld.

 • 8. Zen Caravan heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien er gegronde redenen zijn, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of zwaar weer. Bij annulering door Zen Caravan heeft de deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere vergoeding.

 • 9. Zen Caravan heeft het recht om zonder opgave van redenen personen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Zen Caravan zorgt voor een goed en ordelijk verloop van de retraites.

 • 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel voor eigen risico. Zen Caravan is niet aansprakelijk voor letsel en / of schade van welke aard dan ook ten gevolge van het verblijf en / of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Zen Caravan kenbaar gemaakt te worden. Degene die de klacht indient, krijgt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en / of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

 • 2. Meld je bij lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan de yogales bij de docent. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 • 1. Zen Caravan heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het rooster van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een (yoga) docent door ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden niet in staat is de workshops te geven. Zen Caravan zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden voor aanvang van de retraite per e-mail geïnformeerd.

HUISREGELS

 • 1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan ​​tijdens de cursus of retraite.

 • 2. Respect voor ieder mens, ongeacht religie, overtuiging, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Zen Caravan is respectvol naar alle deelnemers en verwacht van deelnemers dat ze respectvol zijn naar elkaar

 • 3. Zen Caravan heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers een veilige en leefbare omgeving te bieden tijdens de cursus of retraite. Ga zorgvuldig om met de locatie en de omgeving, net als bij je eigen huis. Samen zorgen we voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt verhaald op de dader.

 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden of de instructies van het personeel van de locatie niet opvolgen, kunnen van de cursus of retraite worden verwijderd. Dit geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.

 • 5. Het maken van video- / film- of geluidsopnames tijdens de cursus of retraite is alleen toegestaan ​​na voorafgaande toestemming van Zen Caravan.


Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering wordt aanbevolen voor medische noodgevallen en annuleringen van uw reis en / of vluchten.